חזון ויעוד

חזון

 

קידום והבטחת התנהגות אתית -מוסרית בסיעוד על פי קודים התנהגותיים מקצועיים מוסכמים.

 

יעוד

 

ניסוח כללי אתיקה- לקבוע קודים להתנהגות אתית מקצועית ואמצעים לאכיפתם, עדכונם והתאמתם לצרכיה המשתנים של החברה.

הכרעות אתיות- להוות משאב לבירור וייעוץ בפתרון בעיות וסוגיות אתיות הנוגעות לעשייה המקצועית.

חוות דעת- להגיב ולנקוט עמדה פומבית בנושאים ואירועים אקטואליים, שיש להם השלכה אתית, או בסוגיות אתיות הנידונות בחברה- ברמת הפרט, המוסד והחברה.

לעודד מחקר בתחומי האתיקה הנוגעים בעשייה הקלינית, מינהל או חינוך ולהבטיח התנהגות אתית בביצועו.

טיפול בתלונות- המובאות בפני הוועדה.

קידום פיתוח וועדות אתיות מקומיות במוסדות הבריאות בישראל.

הכשרה וחינוך- לקדם את רמת ההחלטות האתיות-מוסריות של ציבור האחים והאחיות בישראל באמצעות הכשרה וחינוך בתחום האתיקה.

שיתוף פעולה- קיום קשר עם לשכות אתיקה מקבילות ומומחים בארץ ובעולם.

סמכויות הלשכה נגזרות ממטרותיה ותפקידיה

ערכי היסוד: כבוד האדם, נאמנות מקצועית, שיוויון, צדק חברתי.